Procesný audit

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizuje diagnostiku a optimalizáciu procesov a štruktúr organizácie formou procesného auditu.

Procesný audit realizujeme s cieľom analýzy súčasného stavu procesov organizácie, identifikácie kritických miest procesov a návrhom takých optimalizačných opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu procesov a ich nového definovania. Procesný audit môže zahŕňať všetky procesy organizácie alebo sa môže zameriavať len na vybrané procesy, ktoré organizácia označí ako zlyhávajúce alebo nedosahujúce požadovanú výkonnosť. V rámci optimalizačných návrhov aplikujeme celý rad metód a nástrojov podľa výstupov a cieľov procesu.

  • Súčasťou analýzy je model súčasného a budúceho stavu procesu.
  • Základným nástrojom procesného auditu je 3L analýza.
  • Využívame dynamickú simuláciu na nastavenie budúceho stavu procesu podľa požadovanej výkonnosti.
  • Zmena procesu po optimalizácii je kvantifikovateľná.

Procesní analytici Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu majú dlhoročnú prax v procesnom auditovaní. Počas tejto praxe bola vytvorená databáza referenčných procesov ako príkladov dobrej praxe z rôznych odvetví hospodárstva. Na základe týchto príkladov dobrej praxe vieme organizáciám ponúknuť osvedčené návrhy nových procesov.