Implementácia normy ISO 9001

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu implementuje systém manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001 a pripraví organizáciu na získanie certifikátu kvality.

  • Implementácia ISO 9001 externou formou výrazne skracuje čas na získanie certifikátu kvality.
  • Súčasťou implementácie je aj príprava interných audítorov kvality.
  • Počas implementácie dochádza k optimalizácii procesov.
  • Máme referenčné postupy ako príklady dobrej praxe, ktoré vedú k zlepšeniu procesov organizácie.

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizoval a koordinoval niekoľko desiatok úspešne implementovaných systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001.

Budovanie (zavádzanie, implementácia) manažérskeho systému externou organizáciou prináša viacero výhod. Jednou z najvýznamnejších výhod je poznatková základňa a skúsenosti konzultantov zo zavádzania systémov manažérstva kvality. V prípade, že certifikačný orgán nekonštatuje zhodu systému manažérstva kvality s požiadavkami ISO 9001 na prvom certifikačnom audite, výskumný ústav nahradí zákazníkovi všetky dodatočné náklady spojené s opakovaním certifikačného auditu. Takto sa zaručujeme, že konzultanti implementujú dôkladne všetky požiadavky normy ISO 9001 a systém manažérstva kvality bude funkčným.