Protikorupčné vzdelávanie

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizuje protikorupčné vzdelávanie podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 37001:2016 nezávisle od toho, či má Vaša organizácia certifikovaný akýkoľvek manažérsky systém.

Cieľom protikorupčného vzdelávania je oboznámiť účastníkov s povinnými postupmi manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016. Aplikovať požiadavky normy môžete vo svojej organizácii bez ohľadu na to, či chcete alebo nechcete získať certifikát manažérstva proti korupcii. Aplikácia celej normy alebo vybraných postupov proti korupcii výrazne zníži korupčné správanie a definuje jednoznačné pravidlá nielen pre oznamovanie, vyšetrovanie a ochranu oznamovateľov korupcie.

Termín a miesto vzdelávania: Podľa záujmu organizácií

Cieľová skupina účastníkov: Všetky typy organizácií, ktoré sa rozhodli účinne bojovať s korupciou

Rámcový obsah vzdelávania

 • Posudzovanie konfliktu záujmov
 • Dodržiavanie protikorupčnej politiky a systému manažérstva proti korupcii
 • Zabránenie odvetnej činnosti, diskriminácii a disciplinárnemu konaniu
 • Náležité posúdenie dôveryhodnosti personálu pred zamestnaním
 • Náležité posúdenie dôveryhodnosti stredne a vysokorizikového personálu
 • Náležité posúdenie dôveryhodnosti perosnálu pred preradením
 • Odmeňovanie rizikových zamestnancov a funkcie dohľadu nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel
 • Podávanie vyhlásení o dodržiavaní protikorupčnej politiky
 • Odborná protikorupčná príprava a povedomie personálu a partnerov vecného vzťahu
 • Finančné riadiace činnosti
 • Nefinančné riadiace činnosti
 • Identifikácia protikorupčných riadiacich činností partnera vecného vzťahu a ovládanými organizáciami
 • Vyžadovanie protikorupčných riadiacich činností od partnera vecného vzťahu
 • Záväzok a vyhlásenie partnera vecného vzťahu
 • Ukončenie vzťahu s parenrom vecného vzťahu
 • Dary, pohostenia, darcovstvo a podobné úžitky
 • Manažovanie nedostatočnosti protikorupčných riadiacich činností
 • Vyjadrenie obáv
 • Oznamovanie korupcie
 • Dôvernosť a ochrana totožnosti oznamovateľa
 • Vyšetrovanie a riešenie korupcie
 • Posúdenie rizikovosti pracovných pozícií
 • Posúdenie rizikovosti personálu
 • Posúdenie rizikovosti partnerov vecného vzťahu
 • Posúdenie rizikovosti projektov a transakcií

Registrácia účastníkov: Najneskôr 15 dni pred konaním vzdelávacej aktivity. Registrácia účastníkov prebieha vyplnením prihlášky, ktorá sa zverejňuje podľa konkrétneho dátumu vzdelávania a jej následným zaslaním na e-mail vusem@vusem.sk. Riadne vyplnená a autorizovaná prihláška a sa považuje za objednávku protikorupčného vzdelávania.

Prihláška sa zverejní podľa aktuálneho dátumu vzdelávania.