Protikorupčná norma ISO 37001

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu ako jedna z prvých poradenských organizácií začala s poskytovaním služieb pri budovaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016.

Medzinárodná norma ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskúmavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Systém manažérstva môže byť aplikovaný samostatne, alebo môže byť súčasťou integrovaného systému manažérstva. Norma sa vo vzťahu ku korupcii zaoberá činnosťami ako:

 • korupcia v štátnych, verejných, samosprávnych, súkromných a neziskových organizáciách,
 • korupcia vykonávaná organizáciou,
 • korupcia vykonávaná zamestnancami organizácie, ktorí konajú v jej mene alebo v jej prospech,
 • korupcia vykonávaná obchodnými partnermi organizácie, ktorí konajú v jej mene alebo v jej prospech,
 • korupcia vykonávaná v rámci organizácie,
 • korupcia vykonávaná zamestnancami organizácie v súvislosti s činnosťami organizácie,
 • korupcia vykonávaná obchodnými partnermi organizácie v súvislosti s aktivitami organizácie,
 • priama a nepriama korupcia.

Norma je aplikovateľná iba na korupciu. Definuje požiadavky a ponúka návod na systém manažérstva, ktorý pomôže organizácii predísť, odhaliť a reagovať na korupciu a zároveň dodržať protikorupčné predpisy a dobrovoľné záväzky aplikovateľné na jej činnosti.

Hlavné princípy a postupy systému manažérstva proti korupcii

 • Posudzovanie konfliktu záujmov
 • Riadenie korupčných rizík
 • Dodržiavanie protikorupčnej politiky a systému manažérstva proti korupcii
 • Zabránenie odvetnej činnosti, diskriminácii a disciplinárnemu konaniu
 • Náležité posúdenie dôveryhodnosti osôb pred zamestnaním alebo preradením na stredne a vysoko rizikovú pracovnú pozíciu
 • Náležité posúdenie dôveryhodnosti osôb zamestnaných na stredne a vysoko rizikových pracovných pozíciách
 • Odmeňovanie stredne a vysoko rizikových zamestnancov
 • Podávanie vyhlásení o dodržiavaní protikorupčnej politiky
 • Odborná protikorupčná príprava a povedomie zamestnancov a partnerov vecného vzťahu
 • Finančné riadiace činnosti
 • Nefinančné riadiace činnosti
 • Identifikácia protikorupčných riadiacich činností partnera vecného vzťahu a ovládanými organizáciami
 • Vyžadovanie protikorupčných riadiacich činností od partnera vecného vzťahu
 • Záväzok a vyhlásenie partnera vecného vzťahu
 • Ukončenie vzťahu s parenrom vecného vzťahu
 • Dary, pohostenia, darcovstvo a podobné úžitky
 • Manažovanie nedostatočnosti protikorupčných riadiacich činností
 • Oznamovanie korupcie
 • Dôvernosť a ochrana totožnosti oznamovateľa
 • Vyšetrovanie a riešenie korupcie