Služby

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu poskytuje konzultačné, analytické a vzdelávacie služby všetkým organizáciám bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie, v ktorom pôsobia.

 • Konzultačná činnosť s prioritou na systémy manažérstva.
 • Analýzy a diagnostika organizácií v podobe procesných a personálnych auditov.
 • Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj organizácií.
 • Outsourcing vybraných procesov organizácií.

Vybrané služby a činnosť Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu

 • implementácia, udržiavanie a zlepšovanie systémov manažérstva,
 • diagnostika organizácií realizáciou procesných a personálnych auditov,
 • optimalizácia procesov a organizačných štruktúr,
 • outsourcing vybraných procesov systémov manažérstva,
 • vzdelávanie v oblasti ekonomiky a manažmentu,
 • príprava interných audítorov,
 • systematizácia poznatkov v oblasti ekonomiky a manažmentu,
 • organizovanie odborných a vedeckých konferencií a seminárov,
 • edičná činnosť,
 • vedeckovýskumná činnosť,
 • spolupráca so vzdelávacími organizáciami pôsobiacimi v oblasti ekonomiky a manažmentu,
 • zavádzanie nových poznatkov do praxe,
 • zvyšovanie profesijnej kvalifikácie v oblasti ekonomiky a manažmentu.