Pocertifikačný outsourcing

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu zabezpečuje po úspešnej implementácii a certifikácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 jeho udržiavanie a zlepšovanie formou outsourcingu.

 • Zníženie pracovného zaťaženia osôb zahrnutých do systému manažérstva kvality.
 • Nezávislý výkon interných auditov.
 • Príprava správ o výkonnosti systému manažérstva kvality.
 • Eliminácia rizík vzniku nekvality v poskytovaných službách alebo výrobe.

Vaša organizácia môže počas jedného alebo viacerých certifikačných cyklov systému manažérstva kvality prijať ponuku na outsourcing vybraných procesov a požiadaviek ISO 9001, ktorý sa zameriava najmä na tieto oblasti:

 • Analýza interných a externých záležitostí.
 • Analýza očakávaní a zníženie rizík z nezapojenia zainteresovaných strán.
 • Analýza a modelovanie procesov zahrnutých do systému manažérstva kvality.
 • Manažérstvo rizika a eliminácia rizík vzniku nekvality.
 • Manažovanie programu interných auditov.
 • Výkon interného auditu v organizácii.
 • Administrácia dokumentov súvisiacich s interným auditom.
 • Koordinácia preskúmania manažmentom a vypracovanie správ o výkonnosti.
 • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti metód a nástrojov aplikovaných pri udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality.
 • Udržiavanie integrity systému manažérstva kvality po zmenách.
 • Administrácia dokumentácie systému manažérstva kvality.
 • Administrácia procesného modelu organizácie.

Rozsah dohodnutého outsourcingu závisí od personálneho zabezpečenia procesov zahrnutých do systému manažérstva kvality zo strany organizácie a jej potrebách na externé zabezpečenie týchto úloh.