Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu implementuje a formou outsourcingu udržiava manažérske systémy podľa požiadaviek medzinárodných štandardov ISO a realizuje nezávislú a odbornú diagnostiku a optimalizáciu procesov a štruktúr organizácií.


Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizuje aj konzultačnú a poradenskú činnosť spojenú s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. V procese implementácie vieme vytvoriť súbor vnútorných predpisov, politík a procesov, ktoré reflektujú jedinečnosť a zároveň špecifiká vysokej školy, jej kultúru kvality, študijné programy, odbory habilitačných konaní a odbory inauguračných konaní a jej tvorivú a umeleckú činnosť. Udržiavaním vnútorného systému kvality sa snažíme vysokým školám zabezpečiť pomoc pri internom dohľade nad vnútorným systémom v súlade s článkom 2 a odsekom 9 štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V súlade s článkom 11 štandardov pre vnútorný systém realizujeme aj pravidelné externé zabezpečovanie kvality.

Diagnostika a optimalizácia organizácií

  • Diagnostika organizácií sa realizuje podľa symptómov zlyhávania a nedosahovania požadovanej výkonnosti.
  • V rámci diagnostiky sa aplikujú rôzne metódy a postupy, aby sa jednoznačne preukázala príčina nedostatočnej výkonnosti.
  • V nadväznosti na diagnostiku sa navrhujú adekvátne optimalizačné opatrenia, ktorých výsledok je možné preukázať zvýšením výkonnosti tej oblasti organizácie, v ktorej boli identifikované príčiny zlyhávania.
  • Organizácia môže definovať aj vlastné optimalizačné ciele.
  • Opatrenia, ktoré sú v rámci optimalizácie procesov a štruktúr navrhované, nikdy nevedú k zníženiu výkonnosti organizácie.
  • Metodologické prístupy diagnostiky sú založené primárne na procesnom a personálnom audite.