Odbornosť

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu zamestnáva skúsených analytikov, konzultantov, interných audítorov a lektorov alebo spolupracuje s externými osobami, ktoré sú kompetentné pre výkon poskytovaných služieb.

Konzultanti, analytici, interní audítori a lektori ústavu sú rozdelení vždy do dvoch skupín z hľadiska ich kompetentnosti. Prvú skupinu tvoria vedúci konzultanti, analytici, interní audítori a lektori a druhú skupinu tvoria konzultanti, analytici, interní audítori a lektori, ktorí pracujú pod vedením osôb zamestnaných na vedúcich pracovných pozíciách. 

 • Na vedúcej pozícii môže pracovať iba osoba, ktorá má tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania (PhD.) alebo má aspoň 5 rokov praxe v danej oblasti poskytovaných služieb.
 • Osoby, ktoré nepôsobia na vedúcich pozíciách, musia mať ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania alebo aspoň 2 roky praxe v danej oblasti poskytovaných služieb.
 • Externé osoby spolupracujúce s výskumným ústavom musia byť renomovaní a uznávaní odborníci v danej oblasti.

Vybrané oblasti dosiahnutého vzdelania zamestnancov

 • Manažment a marketing
 • Strategický manažment
 • Systémy manažérstva (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001)
 • Auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011)
 • Manažment výroby a logistika
 • Operačná a systémová analýza
 • Manažérstvo kvality a štatistické metódy
 • Finančná a ekonomická analýza
 • Ekonomika podniku
 • Finančný manažment
 • Manažment inovácií
 • Manažment rizika
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažérska komunikácia
 • Projektový manažment
 • Personálny audit
 • Procesný audit