Edičná činnosť

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu je vydavateľstvom vedeckých a odborných publikácií primárne v oblasti výskumu Ekonómia a manažment s interdisciplinárnymi presahmi na súvisiace študijné odbory. Edičnú činnosť ústavu koordinuje edičná komisia na čele s jej predsedom. Edičná činnosť je zabezpečovaná v súlade s publikačnou etikou a požiadavkami na príslušnú kategóriu publikačnej činnosti. Všetky publikácie sú podrobené nezávislému recenznému posúdeniu.


Edícia vedeckých a odborných monografií

Závadský, J. a kol. 2018. Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2018. 196 s. ISBN 978-80-970458-9-0

Závadský, J. a kol. 2011. Manažérstvo kvality vo vzdelávacích organizáciách. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. 139 s. [6,02 AH]. ISBN 978-80-970458-2-1

Edícia vysokoškolských skrípt, učebných textov a vysokoškolských učebníc

Závadský, J., Závadská, Z. 2022. Aplikačná prax štandardizovaných systémov manažérstva. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2022. 128 s. ISBN 978-80-973663-2-2

Veselovská, L. 2020. Manažment dodávateľsko-odberateľských reťazcov v období krízy. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2020. 90 s. ISBN 978-80-973663-0-8

Závadská, Z. a kol. 2016. Vybrané aspekty štandardizácie kvality služieb v cestovnom ruchu. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2016. 146 s. ISBN 978-80-970458-7-6

Edícia vedeckých a odborných zborníkov

Príklady dobrej praxe etiky a aplikácie normy ISO 37001: nekonferenčný zborník odborných prác. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2022. ISBN 978-80-973663-3-9

Kvalita produkcie a jej udržateľnosť v kontexte environmentálnych a ekonomických aspektov: nekonferenčný zborník vedeckých prác. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2021. ISBN 978-80-973663-1-5

Koncepty udržateľnosti organizácií: zborník vedeckých statí. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2014. ISBN 978-80-970458-6-9

Výkonnosť organizácie: prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Vysoké Tatry 2011. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8

Procesné riadenie 2010. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2010. ISBN 978-80-970458-1-4

Normy

CEABPM 1001:2013 Požiadavky na procesne riadené organizácie. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2013. 60 s. ISBN 978-80-970458-5-2