Interný dohľad nad VSK

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu ponúka vysokým školám outsourcing interného dohľadu nad súladom ich vnútorného systému, študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní so štandardmi SAAVŠ.

Ak vysoká škola nemá dostatok interných audítorov pre interný dohľad nad svojim vnútorným systémom kvality alebo chce takýto pravidelný interný dohľad zabezpečiť externe, Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu zabezpečí celý proces monitoringu, vyhodnocovania a revidovania vnútorného systému kvality vysokej školy alebo zabezpečí interný dohľad len pre vybrané požiadavky alebo štandardy SAAVŠ.

  • Výhodou je nezávislý pohľad na dodržiavanie štandardov SAAVŠ.

    Outsourcing interného dohľadu môžete využiť ad hoc pri podozrení z nedodržiavania štandardov SAAVŠ na niektorej z organizačných súčastí vysokej školy.

    Vysoká škola sa môže rozhodnúť pre interný dohľad nad VSK prostredníctvom Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu ako komplexné zabezpečenie.

    Komplexné zabezpečenie interného dohľadu nad VSK outsourcingom sa realizuje na zmluvnom základe.

    Aj napriek outsourcingu interného dohľadu nad VSK sa môžu takéhoto dohľadu zúčastňovať aj zamestnanci vysokej školy v pozícii pozorovateľov.