Vzdelávanie interných audítorov

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súlade s článkom 2 štandardov pre vnútorný systém kvality SAAVŠ, podľa ktorého súčasťou politík a procesov zabezpečovania kvality je pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému, realizuje vzdelávanie interných audítorov vysokej školy.

Úspešným absolventom vzdelávania je vystavené osvedčenie Interný audítor vnútorného systému kvality v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Rozsah a obsah vzdelávania je zameraný na vytvorenie a udržiavanie programu interných auditov, zásady auditovania, prípravu a plánovanie interného auditu, výkon činností interného auditu, prípravu správy z interného auditu, zber dôkazov a metódy interného auditu vnútorného systému kvality, identifikáciu nezhôd ako nesúladu medzi VSK vysokej školy a štandardmi SAAVŠ a riziká interného auditu VSK. Cena za účastníka je individuálna podľa počtu účastníkov a potrieb vysokej školy.

  • Vysoká škola zabezpečí pravidelný dohľad nad svojim vnútorným systémom vykonávaním interných auditov.

    Interní audítori nadobudnú kompetentnosť vykonávať audity v súlade s medzinárodnými normami pre auditovanie.

    Nezávislé vykonávanie pravidelného interného dohľadu zabezpečí trvalý súlad študijných programov so štandardmi SAAVŠ.

    Nezávislé vykonávanie pravidelného interného dohľadu zabezpečí trvalý súlad odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní so štandardmi SAAVŠ.

    Lektori vzdelávania sú dlhoroční audítori na vysokých školách.