Externé zabezpečovanie kvality

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizuje externé zabezpečovanie kvality v súlade s článkom 11 štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, podľa ktorého vysoká škola podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality s cieľom uistiť sa, že vnútorný systém vysokej školy je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardmi pre vnútorný systém.

Externé zabezpečovanie kvality Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizuje na základe požiadavky vysokej školy ako externý audit vnútorného systému kvality v súlade so Zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a metodikou na ich vyhodnocovanie.

Externý audit vnútorného systému je pre vysokú školu nezáväzný. Výsledky takéhoto posudzovania sú podkladom pre zlepšovanie vnútorného systému kvality a nenahrádzajú posudzovanie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, avšak pri posudzovaní VSK akreditačnou agentúrou je možné predložiť správy z externých auditov realizovaných Výskumným ústavom ekonomiky a manažmentu ako dôkaz, že vysoká škola plní požiadavky uvedené v článku 11 štandardov pre VSK.

  • Externý audit vnútorného systému kvality poskytne nezávislý pohľad na plnenie štandardov SAAVŠ.

    Z každého auditu je vypracovaná správa z externého auditu, ktorá obsahuje zistenia a závery auditu.

    Správa z externého auditu vnútorného systému obsahuje zoznam nezhôd a odporúčaní pre zlepšenie VSK.

    Vysoká škola si sama určí rozsah a ciele auditu (napríklad zamerané len na študijné programy).

    Naši audítori sú odborníci pôsobiaci na vysokých školách so skúsenosťami v oblasti kvality vysokých škôl.