Vzdelávanie o ISO 37001

Názov školenia: Postupy proti korupcii podľa ISO 37001:2016


Termín školenia: Podľa záujmu organizácií


Miesto školenia: Podľa záujmu organizácií


Cena: V závislosti od počtu účastníkov

V cene sú zahrnuté náklady na lektora, dopravu a študijné materiály


Cieľová skupina účastníkov: Všetky typy organizácií, ktoré sa rozhodli účinne bojovať s korupciou


Cieľ školenia:

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s povinnými postupmi manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016. Aplikovať požiadavky normy môžete vo svojej organizácii bez ohľadu na to, či chcete alebo nechcete získať certifikát manažérstva proti korupcii. Aplikácia celej normy alebo vybraných postupov proti korupcii výrazne zníži korupčné správanie a definuje jednoznačné pravidlá nielen pre oznamovanie, vyšetrovanie a ochranu oznamovateľov korupcie.


Progam školenia

 Posudzovanie konfliktu záujmov

 Dodržiavanie protikorupčnej politiky a systému manažérstva proti korupcii

 Zabránenie odvetnej činnosti, diskriminácii a disciplinárnemu konaniu

 Náležité posúdenie dôveryhodnosti personálu pred zamestnaním

 Náležité posúdenie dôveryhodnosti stredne a vysokorizikového personálu

 Náležité posúdenie dôveryhodnosti perosnálu pred preradením

 Odmeňovanie rizikových zamestnancov a funkcie dohľadu nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel

 Podávanie vyhlásení o dodržiavaní protikorupčnej politiky

 Odborná protikorupčná príprava a povedomie personálu a partnerov vecného vzťahu

 Finančné riadiace činnosti

 Nefinančné riadiace činnosti

 Identifikácia protikorupčných riadiacich činností partnera vecného vzťahu a ovládanými organizáciami

 Vyžadovanie protikorupčných riadiacich činností od partnera vecného vzťahu

 Záväzok a vyhlásenie partnera vecného vzťahu

 Ukončenie vzťahu s parenrom vecného vzťahu

 Dary, pohostenia, darcovstvo a podobné úžitky

 Manažovanie nedostatočnosti protikorupčných riadiacich činností

 Vyjadrenie obáv

 Oznamovanie korupcie

 Dôvernosť a ochrana totožnosti oznamovateľa

 Vyšetrovanie a riešenie korupcie

 Posúdenie rizikovosti pracovných pozícií

 Posúdenie rizikovosti personálu

 Posúdenie rizikovosti partnerov vecného vzťahu

 Posúdenie rizikovosti projektov a transakcií


Dôležité termíny

Registrácia účastníkov: Najneskôr 10 dni pred konaním školenia

Úhrada poplatku: Určené v prihláške


Registrácia

Registrácia účastníkov prebieha vyplnením prihlášky, ktorá sa zverejňuje podľa konkrétneho dátumu školenia a jej následným zaslaním na e-mail vusem@vusem.sk.

V prihláške sa uvádza, či daňový doklad (faktúru) požadujete pred zaplatením alebo v deň konania školenia.


Prihláška sa zverejní podľa dátumu školenia.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk