Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Vedecký časopis

VÝKONNOSŤ PODNIKU

ISSN 1338-435X

 


Milí čitatelia a priaznivci časopisu Výkonnosť podniku!

 

Vzhľadom na neustály pokles záujmu o publikovanie vo vedeckých časopisoch, ktoré nie sú indexované v renomovaných databázach, akými sú napríklad Scopus a Web of Science, od roku 2019 už nebudeme prijímať autorské príspevky na publikovanie. Zároveň touto cestou ďakujeme členom redakčnej rady a recenzentom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k popularizácii vedy a nových poznatkov prostredníctvom nášho časopisu. 


 

Archív časopisu

 

Ročník I., 2011

1/2011

2/2011

3/2011 (mimoriadne vydanie)

 

Ročník II., 2012

1/2012

2/2012

 

Ročník III., 2013

1/2013

2/2013

 

Ročník IV., 2014

1/2014

2/2014

 

Ročník V., 2015

1/2015

2/2015

 

Ročník VI., 2016

1/2016

2/2016

 

Ročník VII., 2017

1/2017

2/2017

3/2017 (mimoriadne vydanie)

 

Ročník VIII., 2018

1/2018

2/2018

 


Cieľom časopisu Výkonnosť podniku bolo publikovanie vedeckých príspevkov a pôvodných vedeckých štúdií, diskusných príspevkov, informácií a recenzií v oblasti výkonnosti podniku. Vydávaním vedeckého časopisu sme chceli prispieť k rozvoju vybraných oblastí ekonomiky a manažmentu podniku z hľadiska teoretických poznatkov a praktických skúseností aplikovaných v hospodárskej praxi nielen na Slovensku. Príspevky uverejnené v časopise boli recenzované dvoma nezávislými recenzentmi, ktorí ich posudzovali anonymne.


Vedecký redaktor

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.


Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, opakované publikovanie alebo rozširovanie časopisu alebo jeho časti sa povoľuje len s výhradným súhlasom vydavateľa. Stanoviská autorov nie sú stanoviskami Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu.

  
Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk