Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Vedecké konferencie

2005 Výkonnosť organizácie. Prístupy k jej meraniu a hodnoteniu

 

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade organizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu Výkonnosť organizácie, ktorej prvý ročník sa uskutočnil v roku 2005 v Poprade. Cieľom prvého ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie bola výmena teoretických a praktických skúseností v oblasti merania a hodnotenia výkonnosti organizácií. Obsahové zameranie konferencie:

  • Riadenie pracovného výkonu (Performance Management) - poznanie väzby medzi meradlom práce daného zamestnanca a jeho vplyvom na celkovú výkonnosť organizácie.
  • Výkonnosť podnikových procesov (Process Performance Management) - analýza podnikových procesov, meranie a hodnotenie výkonnosti podnikových procesov, analýza príspevku jednotlivých procesov k celkovej výkonnosti organizácie.
  • Strategický systém merania a hodnotenia výkonnosti (Balanced Scorecard) - odvodenie strategických cieľov a tvorba strategických máp (hľadanie vzťahov príčin a dôsledkov), výber možných ukazovateľov pre jednotlivé perspektívy, voľba strategických akcií pre dosahovanie požadovanej výkonnosti organizácie.

2011 Výkonnosť organizácie. Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti

 

Druhý ročník prebiehal v roku 2011 vo Vysokých Tatrách. Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou bola výmena teoretických poznatkov a praktických skúseností pri zvyšovaní výkonnosti organizácií. Stretnutím odborníkov z vysokých škôl, hospodárskej praxe, verejného sektora a samosprávy sme diskutovali o rôznorodých prístupoch k zvyšovaniu výkonnosti. Medzi témy konferencie sme zaradili aj problematiku spoločensky zodpovedného podnikania ako nadväznosť na projekt APVV č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR).


2014 Koncepty udržateľnosti organizácie

 

Po skúsenostiach a námetoch z minulých ročníkov sme sa rozhodli integrovať úsilie našich dlhoročných parnetov pri organizovaní ich konferencií do nami organizovaného podujatia. Týmto sme chceli dosiahnuť synergický efekt pri šírení poznatkov a skúseností v oblasti ekonomiky a manažmentu. V roku 2014 sme preto organizovali konferenciu pod novým názvom Koncepty udržateľnosti organizácií. Zahrnuli sme do nej tri samostatné konferencie - Výkonnosť organizácie organizovanú Výskumným ústavom ekonomiky a manažmentu v Poprade, Procesné riadenie organizovanú Slovenskou asociáciou procesného riadenia a Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie organizovanú Materiálovotechnologickou fakultou STU v rámci projektu KEGA. Tieto tri koncepčné prístupy sú základným smerovaním udržateľnosti organizácií a budú tvoriť tri sekcie našej konferencie.

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk