Štatistické metódy

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu poskytuje vzdelávanie zamerané na vybrané metódy a nástroje kvality s praktickými príkladmi v rozsahu 56 hodín. Výhodou seminára je možnosť riešenia príkladov na základe údajov priamo z vašej organizácie, čím sa môže identifikovať jej inovačný potenciál. Seminár je modulárny a je možné ho prirpaviť podľa individuálnych požiadaviek vašej organizácie.

 


Cieľ vzdelávania: Získať vedomosti a praktické zručnosti na využívanie vybraných metód a odhaľovanie inovačného potenciálu organizácie.

 

Forma vzdelávania: Seminár (teória 23 hodín, praktické riešenie 33 hodín).

 

Trvanie vzdelávania: 56 hodín.

 

Miesto vzdelávania: Podľa požiadaviek účastníkov vzdelávania alebo v sídle VUSEM.

 


Obsah vzdelávania s uvedením počtu hodín:

 

4 hodiny

Základné charakteristiky štatistických súborov, opisná štatistika (stredné hodnoty, kvantily, odľahlé a extrémne hodnoty v štatistickom súbore) - teória a praktické cvičenie.

3 hodiny

Histogramy rozdelenia početností - teória a praktické cvičenie.

5 hodín

Základy teórie pravdepodobnosti, náhodná premenná, druhy rozdelenia spojitej náhodnej premennej, normálne rozdelenie - teória a praktické cvičenie v MS Excel (používanie štatistických tabuliek).

2 hodiny

Intervaly spoľahlivosti pre stredné hodnoty - teória a praktické cvičenie.

5 hodín

Testovanie štatistických hypotéz I (jednovýberový test o strednej hodnote, dvojvýberový test o strednej hodnote, ANOVA analýza ) - teória a praktické cvičenie.

5 hodín

Testovanie štatistických hypotéz II (testy zhody rozdelení, test dobrej zhody, normalita rozdelenia) - teória a  praktické cvičenie.

3 hodiny

Analýza závislostí I (regresia) - teória a praktické cvičenie.

3 hodiny

Analýza závislostí II (korelačná analýza) - teória a praktické cvičenie.

3 hodiny

Multivariačná analýza - teória a praktické cvičenie.

4 hodiny

Metódy plánovania experimentov - teória a praktické cvičenie.

4 hodiny

Regulačné diagramy na reguláciu meraním a porovnávaním - teória a praktické cvičenie.

5 hodín

Indexy spôsobilosti - teória a praktické cvičenie.

5 hodín

Analýza spôsobilosti procesu pomocou regulačných diagramov a navrhnutých experimentov - teória a praktické cvičenie.

5 hodín

Optimalizačné metódy, základy lineárneho programovania - teória a praktické cvičenie, využívanie analytického nástroja Riešiteľ v MS Excel.


 

Učebné pomôcky: Učebný text na USB pamäťovom médiu. Príklady riešenia vybraných problémov.

 

Cena: Podľa počtu účastníkov a miesta konania (v cene je započítané občerstvenie a obedy, učebné texty, náklady na lektora). Cena nezahŕňa náklady na ubytovanie účastníkov vzdelávania.

 

Spôsob prihlasovania sa: V prípade záujmu o výpočet ceny alebo informáciách o najbližších termínoch vzdelávania nás kontaktujte na vusem@vusem.sk

 


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk