Procesný audit


Nájdeme také kritické miesta vo vašej organizácii, o ktorých ste doposiaľ nevedeli.


Zabezpečíme zvýšenie výkonnosti organizácie podľa vami definovaných cieľov.


Zvýšime účinnosť riadenia vašej organizácie.


 

Procesný audit realizujeme ako druh organizačného auditu, pri ktorom sa audit vybraných procesov realizuje procesnou analýzou a modelovaním, aby boli odhalené aj skryté úzke miesta v procesoch. Pri procesnom audite postupujeme tak, aby sme realizovali:

 

  1. Analýzu a modelovanie vybraných procesov organizácie na identifikáciu zjavných a skrytých úzkych miest.
  2. Optimalizáciu vybraných procesov organizácie podľa vopred definovaných optimalizačných cieľov.
  3. Audit procesnej orientácie systému riadenia na identifikáciu úzkych miest v systéme riadenia.

 

Výsledkom je množina kritických miest nazývaných ako inovačný potenciál organizácie. Na ich odstránenie Vám navrhneme opatrenia, aplikáciou ktorých garantujeme dosiahnutie úspor a zvýšenie výkonnosti. 

 

Pri analýze a modelovaní procesov na hľadanie úzkych miest sa zvyčajne vopred nevie, aké inovácie budú navrhované, pretože tie vyplynú až z procesnej analýzy. Naopak, pri cielenej optimalizácii si vopred definujete požiadavku na zvýšenie výkonnosti (zníženie nákladov, zníženie nepodarkovosti a pod.) a my vyberieme metódu a optimalizačný postup, aby sme vám zabezpečili zvýšenie výkonnosti dosiahnutím vami definovaného cieľa.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk