Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Poslanie

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu je konzultačná a výskumná spoločnosť, ktorá sa orientuje na problematiku ekonomiky a manažmentu. Našou snahou je poskytovať profesionálne odborné služby pre všetky typy organizácií. Počas niekoľkoročnej praxe a to od roku 1999, kedy sme vznikli najprv ako neinštitucionalizovaná iniciatíva, a následne od roku 2010 ako obchodná spoločnosť, prinášame svojim partnerom a zákazníkom celý rozsah konzultačných služieb a služieb outsourcingu certifikovaných manažérskych systémov.

 

Prioritnou oblasťou sú manažérske systémy, ich budovanie, udržiavanie a zlepšovanie. Taktiež sme počas našej praxe realizovali celý rad organizačných auditov a to najmä procesné audity, personálne audity a audity systémov riadenia. Naši zákazníci si na základe dobrých dlhodobých vzťahov žiadajú aj outsourcing niektorých procesov spojených najmä s udržiavaním manažérskych systémov. Vykonávame tak interné audity, preskúmania manažmentom, hodnotenie spokojnosti zainteresovaných strán, analýzu interných a externých záležitostí, analýzu a riadenie rizík, ale aj ďalšie aktivity.

 

Našu odbornosť posilňujeme aj cez vedecké a výskumné aktivity, bez ktorých by nebol možný náš vlastný profesionálny rast. Vydávali sme vedecký časopis Výkonnosť podniku, vydávame odborné a vedecké monografie, organizujeme vedecké a odborné konferencie a stretávame sa spolu s Vami aj na odborných seminároch. Jedným z nich je aj tematicky a cyklicky organizovaný odborný seminár s názvom Okná manažérskych systémov dokorán.

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk