Poslanie

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu je konzultačná a výskumná spoločnosť, ktorá sa orientuje na problematiku ekonomiky a manažmentu. Našou snahou je poskytovať profesionálne odborné služby pre všetky typy organizácií. Počas niekoľkoročnej praxe a to od roku 1999, kedy sme vznikli najprv ako neinštitucionalizovaná iniciatíva, a následne od roku 2010 ako obchodná spoločnosť, prinášame svojim partnerom a zákazníkom celý rozsah konzultačných služieb a služieb outsourcingu certifikovaných manažérskych systémov.

 

Prioritnou oblasťou sú manažérske systémy, ich budovanie, udržiavanie a zlepšovanie. Taktiež sme počas našej praxe realizovali celý rad organizačných auditov a to najmä procesné audity, personálne audity a audity systémov riadenia. Naši zákazníci si na základe dobrých dlhodobých vzťahov žiadajú aj outsourcing niektorých procesov spojených najmä s udržiavaním manažérskych systémov. Vykonávame tak interné audity, preskúmania manažmentom, hodnotenie spokojnosti zainteresovaných strán, analýzu interných a externých záležitostí, analýzu a riadenie rizík, ale aj ďalšie aktivity.

 

Našu odbornosť posilňujeme aj cez vedecké a výskumné aktivity, bez ktorých by nebol možný náš vlastný profesionálny rast. Vydávali sme vedecký časopis Výkonnosť podniku, vydávame odborné a vedecké monografie, organizujeme vedecké a odborné konferencie a stretávame sa spolu s Vami aj na odborných seminároch. Jedným z nich je aj tematicky a cyklicky organizovaný odborný seminár s názvom Okná manažérskych systémov dokorán.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk