Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Personálny audit


Znížime náklady na zabezpečenie personálnych činností!


Optimalizujeme rozmiestnenie zamestnancov!


Vypracujeme (inovujeme) opisy a špecifikácie pracovných miest!


Identifikujeme potenciál manažérov a zamestnancov!


 

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu má skúsenosti s realizáciou personálnych auditov a vo vzdelávaní odborníkov v tejto oblasti. Personálny audit nevnímame len ako nástroj na uvoľňovanie zamestnancov (prepúšťanie), ale predovšetkým na ich optimálne rozmiestnenie tak, aby sa zvyšovala výkonnosť organizácie. V prípade Vášho záujmu Vám odprezentujeme naše skúsenosti a metodiku personálneho auditu.

 

Personálny audit realizujeme v dvoch úrovniach ako súčasť organizačného auditu. Jedna sa orientuje na ľudské zdroje s cieľom posúdenia rozmiestnenia ľudských zdrojov a ich kvalifikačnej štruktúry (audit ľudských zdrojov), druhá dimenzia sa orientuje na procesy zabezpečenia personálnej práce, je preto zameraná na posúdenie jednotlivých zložiek personálnej práce (audit personálnych činností).

 

Audit ľudských zdrojov podáva informácie o pracovných miestach v organizácii a ich držiteľoch. Pomocou súboru kontrolných a hodnotiacich procesov poskytuje hodnotenie ľudských zdrojov. Odhaľuje silné a slabé stránky v oblasti ich riadenia a umožňuje prijímať profesionálne rozhodnutia. Prispieva k odhaľovaniu negatívnych javov v personálnej práci, optimalizuje systém práce s ohľadom na efektívne využívanie ľudských zdrojov. Výstupom auditu ľudských zdrojov je:

 

  1. vypracovanie opisov pracovných miest v organizácii a profilov ich vhodných držiteľov,
  2. zistenie úrovne a kvality súčasného personálneho potenciálu,
  3. hodnotenie jednotlivcov v organizácii a manažérskeho potenciálu v štruktúre posudzovaných kritérií,
  4. stanovenie adekvátnych cieľov v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, orientovaných na budúcnosť, návrh optimálneho uplatnenia zamestnancov v organizácii a návrh na ich rozmiestnenie.
Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk