Outsourcing ISO 37001

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu vie zabezpečiť pri udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii najmä tieto požiadavky:

 

 analýza interných a externých záležitostí organizácie,

 identifikácia zúčastnených strán a nastavenie komunikačného plánu,

 riadenie korupčných rizík,

 administrácia interných auditov a reporting o systéme manažérstva proti korupcii v rámci preskúmania manažmenom a správnym orgánom,

 pomoc pri vyšetrovaní príčin korupcie,

 činnosť funkcie dohľadu nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk