Odbornosť

Vzdelanie konzultantov a lektorov v odboroch


Ekonomika podniku

Manažment podniku

Priemyselné inžinierstvo

Manažérstvo kvality produkcie

Inžinierstvo podnikových procesov

 

Certifikáty a osvedčenia konzultantov a lektorov


Interný audítor kvality

Business Process Manager Professional

Business Process Engineer

Manažér kvality

Procesný audítor

Projektový manažér

Asertívna komunikácia

Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov

Digitálna komunikácia

Strategický manažment

Efektívna komunikácia manažéra

Vedenie ľudí

Organizačná kultúra

Marketingová komunikácia a stratégia

Podnikový kontroling

 

Konzultanti a lektori výskumného ústavu sú rozdelení do skupiny senior (starších) konzultantov a lektorov a junior (mladších) konzultantov a lektorov. Podmienkou pre zaradenie do skupiny senior konzultantov a lektorov je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) a minimálne 5 rokov podnikovej praxe. Junior konzultant a lektor je absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo študentom tretieho stupňa a má minimálne 2 roky podnikovej praxe.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk