ISO 9001:2015

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizoval a koordinoval niekoľko desiatok úspešne zavedených systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001. V súčasnosti budujeme systémy manažérstva kvality podľa požiadaviek aktuálnej normy STN EN ISO 9001:2016.

 

Budovanie (zavádzanie, implementácia) manažérskeho systému externou organizáciou prináša viacero výhod. Jendou z najvýznamnejších výhod je poznatková základňa a skúsenosti konzultantov zo zavádzania systémov manažérstva kvality. Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu preberá záruku za úspešný certifikačný audit. V prípade vzniku škôd spôsobených tým, že certifikačná organizácia nevydá certifikát kvality na prvom certifikačnom audite, VUSEM nahradí zákazníkovi všetky dodatočné náklady spojené s opakovaním certifikačného auditu. Takto sa zaručujeme, že VUSEM zavedie dôkladne všetky požiadavky normy ISO 9001.

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk