ISO 37001:2016

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu ako jedna z prvých poradenských organizácií začala s poskytovaním služieb pri budovaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016.

 

Medzinárodná norma ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskúmavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Systém manažérstva môže byť aplikovaný samostatne, alebo môže byť súčasťou integrovaného systému manažérstva. Norma sa vo vzťahu ku korupcii zaoberá činnosťami ako:

 • korupcia v štátnych, verejných, samosprávnych, súkromných a neziskových organizáciách,
 • korupcia vykonávaná organizáciou,
 • korupcia vykonávaná zamestnancami organizácie, ktorí konajú v jej mene alebo v jej prospech,
 • korupcia vykonávaná obchodnými partnermi organizácie, ktorí konajú v jej mene alebo v jej prospech,
 • korupcia vykonávaná v rámci organizácie,
 • korupcia vykonávaná zamestnancami organizácie v súvislosti s činnosťami organizácie,
 • korupcia vykonávaná obchodnými partnermi organizácie v súvislosti s aktivitami organizácie,
 • priama a nepriama korupcia.

 

Norma je aplikovateľná iba na korupciu. Definuje požiadavky a ponúka návod na systém manažérstva, ktorý pomôže organizácii predísť, odhaliť a reagovať na korupciu a zároveň dodržať protikorupčné predpisy a dobrovoľné záväzky aplikovateľné na jej činnosti.

 

Základný postup pri budovaní systému manažérstva proti korupcii


Vstupná analýza systému manažérstva proti korupcii

 • Dotazníkový prieskum o povedomí a uplatňovaní protikorupčných opatrení v organizácii
 • Interview s kľúčovými zamestnancami majúcich priamy vzťah k manažérstvu proti korupcii
 • Analýza plnenia legislatívnych požiadaviek súvisiacich so systémom manažérstva proti korupcii
 • Analýza interných dokumentov súvisiacich so systémom manažérstva proti korupcii (SMPK)
 • Modelovanie procesov systému manažérstva proti korupcii podľa súčasného stavu (AS-IS)
 • Analýza súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 37001:2016 (RADAR)
 • Analýza existujúcich manažérskych systémov v organizácii
 • Návrh opatrení na implementáciu požiadaviek normy ISO 37001:2016
 • Návrh opatrení na zabezpečenie integrity SMPK s ostatnými manažérskymi systémami (HLS)

Implementácia požiadaviek ISO 37001:2016

 • Vzdelávanie o požiadavkách normy ISO 37001:2016
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 4 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 5 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 6 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 7 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 8 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 9 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 10 normy
 • Vypracovanie interných riadiacich aktov súvisiacich s dokumentačným zabezpečením systému manažérstva proti korupcii
 • Modelovanie a zdieľanie procesov zahrnutých do systému manažérstva proti korupcii
 • Schválenie všetkých dokumentov a procesov a iniciácia systému manažérstva proti korupcii do riadiacej praxe
 • Funkčný chod systému manažérstva proti korupcii

Predaudit systému manažérstva proti korupcii (Certifikačný orgán)

Certifikačný audit systému manažérstva proti korupcii (Certifikačný orgán)


 

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk