ISO 37001:2016

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu ako jedna z prvých poradenských organizácií začala s poskytovaním služieb pri budovaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016.

 

Medzinárodná norma ISO 37001:2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskúmavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Systém manažérstva môže byť aplikovaný samostatne, alebo môže byť súčasťou integrovaného systému manažérstva. Norma sa vo vzťahu ku korupcii zaoberá činnosťami ako:

 • korupcia v štátnych, verejných, samosprávnych, súkromných a neziskových organizáciách,
 • korupcia vykonávaná organizáciou,
 • korupcia vykonávaná zamestnancami organizácie, ktorí konajú v jej mene alebo v jej prospech,
 • korupcia vykonávaná obchodnými partnermi organizácie, ktorí konajú v jej mene alebo v jej prospech,
 • korupcia vykonávaná v rámci organizácie,
 • korupcia vykonávaná zamestnancami organizácie v súvislosti s činnosťami organizácie,
 • korupcia vykonávaná obchodnými partnermi organizácie v súvislosti s aktivitami organizácie,
 • priama a nepriama korupcia.

 

Norma je aplikovateľná iba na korupciu. Definuje požiadavky a ponúka návod na systém manažérstva, ktorý pomôže organizácii predísť, odhaliť a reagovať na korupciu a zároveň dodržať protikorupčné predpisy a dobrovoľné záväzky aplikovateľné na jej činnosti.

 

Základný postup pri budovaní systému manažérstva proti korupcii


Vstupná analýza systému manažérstva proti korupcii

 • Dotazníkový prieskum o povedomí a uplatňovaní protikorupčných opatrení v organizácii
 • Interview s kľúčovými zamestnancami majúcich priamy vzťah k manažérstvu proti korupcii
 • Analýza plnenia legislatívnych požiadaviek súvisiacich so systémom manažérstva proti korupcii
 • Analýza interných dokumentov súvisiacich so systémom manažérstva proti korupcii (SMPK)
 • Modelovanie procesov systému manažérstva proti korupcii podľa súčasného stavu (AS-IS)
 • Analýza súčasného stavu plnenia požiadaviek normy ISO 37001:2016 (RADAR)
 • Analýza existujúcich manažérskych systémov v organizácii
 • Návrh opatrení na implementáciu požiadaviek normy ISO 37001:2016
 • Návrh opatrení na zabezpečenie integrity SMPK s ostatnými manažérskymi systémami (HLS)

Implementácia požiadaviek ISO 37001:2016

 • Vzdelávanie o požiadavkách normy ISO 37001:2016
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 4 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 5 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 6 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 7 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 8 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 9 normy
 • Implementácia požiadaviek normy podľa článku 10 normy
 • Vypracovanie interných riadiacich aktov súvisiacich s dokumentačným zabezpečením systému manažérstva proti korupcii
 • Modelovanie a zdieľanie procesov zahrnutých do systému manažérstva proti korupcii
 • Schválenie všetkých dokumentov a procesov a iniciácia systému manažérstva proti korupcii do riadiacej praxe
 • Funkčný chod systému manažérstva proti korupcii

Predaudit systému manažérstva proti korupcii (Certifikačný orgán)

Certifikačný audit systému manažérstva proti korupcii (Certifikačný orgán)


 


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk