Audit systému riadenia


Audit manažérskych procesov plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrolovanie!


Audit rozhodovania a informačného zabezpečenia manažérov!


Audit organizačnej kultúry.


Audit prevládajúcej orientácie systému riadenia podľa potrieb zákazníkov!


 

Našim cieľom je v rámci organizačného auditu zabezpečiť hľadanie inovačného potenciálu systémovým prístupom. To si vyžaduje okrem hľadania vopred neznámych kritických miest v organizácii procesným auditom a optimalizáciou procesov podľa definovaných optimalizačných cieľov, aplikovať aj audit manažérskych procesov, organizačnej kultúry a potrebnej orientácie systému riadenia. Máme prirpavené referenčné procesy plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontrolovania, na základe ktorých vieme overiť ich existujúci stav vo vašej organizácii.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk