Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Audit systému riadenia


Audit manažérskych procesov plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrolovanie!


Audit rozhodovania a informačného zabezpečenia manažérov!


Audit organizačnej kultúry.


Audit prevládajúcej orientácie systému riadenia podľa potrieb zákazníkov!


 

Našim cieľom je v rámci organizačného auditu zabezpečiť hľadanie inovačného potenciálu systémovým prístupom. To si vyžaduje okrem hľadania vopred neznámych kritických miest v organizácii procesným auditom a optimalizáciou procesov podľa definovaných optimalizačných cieľov, aplikovať aj audit manažérskych procesov, organizačnej kultúry a potrebnej orientácie systému riadenia. Máme prirpavené referenčné procesy plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontrolovania, na základe ktorých vieme overiť ich existujúci stav vo vašej organizácii.

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk